Založenie obchodnej spoločnosti

Pod pojmom založenie spoločnosti treba rozumieť zákonom ustanovený postup spísania a prijatia zakladateľských dokumentov spoločnosti. Tento proces si vyžaduje nielen znalosť právne relevantných právnych predpisov upravujúcich zakladanie spoločností, ale i praktické skúsenosti s obchodným registrom a podávaním návrhov.

Naša spoločnosť Vám ponúka založenie obchodných spoločností – spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť (kapitálové spoločnosti) a založenie družstva v celej Slovenskej republike.

Stručná charakteristika:

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálovou spoločnosťou. Majetok spoločnosti je oddelený od majetku jej spoločníkov.

Spoločnosť môže založiť jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb. Spoločníkom môže byť aj zahraničná právnická osoba alebo cudzinec (občan Európskej únie alebo krajín patriacich do OECD); pobyt na území SR sa nie podmienkou. Minimálny vklad každého spoločníka v zmysle platnej legislatívy je vo výške 750 EUR. Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Základné imanie spoločnosti je minimálne 5000 EUR.

Našou úlohou a cieľom je:

 • Založenie spoločnosti podľa Vašich predstáv
 • Poskytnutie základných informácií týkajúcich sa založenia a vzniku spoločnosti a konzultácie pri výbere živností, vysvetlenie procesu vybavenia Osvedčenia o živnostenskom oprávnení a zápisu spoločnosti do obchodného registra
 • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na založenie spoločnosti, ako sú: zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, podpisový vzor konateľa, nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka za účelom sídla spoločnosti, vyhlásenie správcu vkladu, vyhlásenie zakladateľa, návrh na zápis do obchodného registra, splnomocnenie atď.
 • Vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení 
 • Zabezpečenie notárskych služieb – overenie dokumentov tvoriacich prílohu návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • Komunikácia s obchodným registrom – podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra po jeho bezchybnom a formálnom skompletizovaní
 • Zaplatenie súdneho poplatku v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
 • Registrovanie spoločnosti u správcu dane na účely dane z príjmu, DPH, dane zo závislej činnosti atď. podľa Vašich požiadaviek

CENA za založenie spoločnosti: od 499,- EUR*

*Cena zahŕňa:

 • zaplatenie súdneho poplatku za zápis spoločnosti do obchodného registra
 • notárske poplatky
 • správne poplatky za vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení (max. 5 voľných živností)

*Cena nezahŕňa správne poplatky za vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení na remeselnú a viazanú živnosť

Stručná charakteristika: 

Akciovou spoločnosťou je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionári neručia za záväzky akciovej spoločnosti.

Akcionármi akciovej spoločnosti môžu byť fyzické aj právnické osoby. Akciovú spoločnosť môže založiť aj jedna právnická osoba, čo však nie je prípustné v prípade založenia akciovej spoločnosti jednou fyzickou osobou. 

Predmetom činnosti akciovej spoločnosti môže byť podnikateľská alebo iná činnosť, akciová spoločnosť môže byť založená aj na iný účel ako na podnikanie

Akciová spoločnosť ako kapitálová spoločnosť je charakteristická oddelením ekonomického vlastníctva od riadenia podniku akciovej spoločnosti. Akcionári spoločnosti sa zúčastňujú na riadení spoločnosti prostredníctvom valného zhromaždenia spoločnosti. Akciová spoločnosť obligatórne vytvára predstavenstvo ako štatutárny orgán spoločnosti, ktorý je súčasne orgánom obchodného vedenia spoločnosti, a dozornú radu ako kontrolný orgán spoločnosti.

Základné imanie spoločnosti je minimálne 25.000 EUR.

Orgánmi akciovej spoločnosti sú: predstavenstvo, ktoré má minimálne jedného člena, valné zhromaždenie zložené zo všetkých akcionárov a dozorná rada zložená z troch členov.

Našou úlohou a cieľom je:

 • Založenie akciovej spoločnosti podľa Vašich predstáv
 • Poskytnutie základných informácií týkajúcich sa založenia a vzniku spoločnosti, konzultácie pri výbere predmetov činnnosti a vysvetlenie procesu vybavenia  Osvedčenia o živnostenskom oprávnení a zápisu spoločnosti do obchodného registra
 • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na založenie spoločnosti, ako sú: stanovy spoločnosti, prehlásenie a podpisový vzor predsedu predstavenstva, vyhlásenie predsedu predstavenstva na účely živnostenského úradu, nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka za účelom sídla spoločnosti, vyhlásenie správcu vkladu, návrh na zápis do obchodného registra atď., okrem zakladateľskej zmluvy/listiny, ktorá sa v zmysle platných právnych predpisov spisuje vo forme notárskej zápisnice
 • Konzultácia u notára za účelom spísania zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy
 • Vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení 
 • Komunikácia s centrálnym depozitárom cenných papierov SR
 • Zabezpečenie notárskych služieb – overenie dokumentov tvoriacich prílohu návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • Komunikácia s obchodným registrom – podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra po jeho bezchybnom a formálnom skompletizovaní
 • Zaplatenie súdneho poplatku v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
 • Registrovanie spoločnosti u správcu dane na účely dane z príjmu, DPH, dane zo závislej činnosti atď. podľa Vašich požiadaviek

CENA za založenie akciovej spoločnosti: od 1.199,- EUR* 

*Cena zahŕňa:

 • zaplatenie súdneho poplatku na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • správne poplatky za vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení (max. 5 voľných živností) 

*Cena nezahŕňa:

 

 • poplatok za vypracovanie Zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice pri základnom imaní 25.000 EUR 
 • správne poplatky za vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení na remeselnú a viazanú živnosť a poplatky centrálneho depozitára cenných papierov

Stručná charakteristika:

Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb (fyzických alebo právnických osôb) založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.

Družstvo je právnickou osobou a za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia neručia za záväzky družstva. Minimálny počet členov družstva je päť. Táto podmienka neplatí, ak družstvo zakladajú dve právnické osoby.

Základné imanie je minimálne vo výške 1250 EUR a tvorí ho súhrn vkladov členov družstva.

Základným charakteristickým znakom družstva je jeho otvorenosť, to znamená, že do družstva môžu počas jeho trvania pristupovať ďalší členovia, a naopak, členovia môžu z družstva vystupovať. Z toho vyplýva aj variabilita základného imania družstva tvoreného vkladmi členov.

Našou úlohou a cieľom je:

 • Založenie družstva podľa Vašich predstáv
 • Poskytnutie základných informácií týkajúcich sa založenia a vzniku družstva a konzultácie pri výbere živností, vysvetlenie procesu vybavenia Osvedčenia o živnostenskom oprávnení a zápisu družstva do obchodného registra
 • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na založenie družstva, ako sú: stanovy družstva, podpisový vzor predsedu družstva, nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka za účelom sídla družstva, prihláška za člena družstva, pozvánka na ustanovujúcu členskú schôdzu, potvdenie o splatení členského vkladu, návrh na zápis do obchodného registra, splnomocnenie atď., okrem zakladateľskej zmluvy/listiny, ktorá sa v zmysle platných právnych predpisov spisuje vo forme notárskej zápisnice
 • Vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení 
 • Zabezpečenie notárskych služieb – overenie dokumentov tvoriacich prílohu návrhu na zápis družstva do obchodného registra
 • Komunikácia s obchodným registrom – podanie návrhu na zápis družstva do obchodného registra po jeho bezchybnom a formálnom skompletizovaní
 • Zaplatenie súdneho poplatku v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
 • Registrovanie družstva u správcu dane na účely dane z príjmu, DPH, dane zo závislej činnosti atď. podľa Vašich požiadaviek

CENA za založenie spoločnosti: od 899,- EUR*

*Cena zahŕňa:

 • zaplatenie súdneho poplatku na zápis družstva do obchodného registra
 • notárske poplatky
 • správne poplatky za vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení (max. 5 voľných živností)

*Cena nezahŕňa správne poplatky za vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení na remeselnú a viazanú živnosť

Poplatok za vypracovanie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice   

V súvislosti s existenciou a fungovaním obchodných spoločností prichádza často k nevyhnutných zmenám, preto našim klientom poskytujeme aj služby týkajúce sa zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri ako sú zmena obchodného mena spoločnosti, zmena sídla spoločnosti, vymenovanie alebo odvolanie konateľa, premena menovitej hodnoty vkladov a základného imania, zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti, prevod obchodného podielu, doplnenie predmetu činnosti a mnohé ďašie zmeny podľa Vašich predstáv.

Zmeny: od 149,- EUR

 

Pre novovzniknuté i existujúce obchodné spoločnosti poskytujeme virtuálne sídlo v cene od 30,- EUR mesačne. Ponúkame Vám preberanie a úschovu pošty, oznámenie o prijatí zásielky formou emailu, sms alebo telefonicky a preposielanie pošty podľa Vašich požiadaviek. Aktuálne ponúkame virtuálne sídlo pre spoločnosti na ulici Mostná 72  v Nitre a v Bratislave na uliciach Námestie SNP 13 a Seberíniho 9.