Zakladanie akciových spoločností (a.s.)

Akciovou spoločnosťou je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionári neručia za záväzky akciovej spoločnosti.

Akcionármi akciovej spoločnosti môžu byť fyzické aj právnické osoby. Akciovú spoločnosť môže založiť aj jedna právnická osoba, čo však nie je prípustné v prípade založenia akciovej spoločnosti jednou fyzickou osobou.

Predmetom činnosti akciovej spoločnosti môže byť podnikateľská alebo iná činnosť, akciová spoločnosť môže byť založená aj na iný účel ako na podnikanie

Akciová spoločnosť ako kapitálová spoločnosť je charakteristická oddelením ekonomického vlastníctva od riadenia podniku akciovej spoločnosti. Akcionári spoločnosti sa zúčastňujú na riadení spoločnosti prostredníctvom valného zhromaždenia spoločnosti. Akciová spoločnosť obligatórne vytvára predstavenstvo ako štatutárny orgán spoločnosti, ktorý je súčasne orgánom obchodného vedenia spoločnosti, a dozornú radu ako kontrolný orgán spoločnosti.

Základné imanie spoločnosti je minimálne 25.000 EUR.

Orgánmi akciovej spoločnosti sú: predstavenstvo, ktoré má minimálne jedného člena, valné zhromaždenie zložené zo všetkých akcionárov a dozorná rada zložená z troch členov.

Našou úlohou a cieľom je:

 • Založenie akciovej spoločnosti podľa Vašich predstáv
 • Poskytnutie základných informácií týkajúcich sa založenia a vzniku spoločnosti, konzultácie pri výbere predmetov činnosti a vysvetlenie procesu vybavenia  Osvedčenia o živnostenskom oprávnení a zápisu spoločnosti do obchodného registra
 • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na založenie spoločnosti, ako sú: stanovy spoločnosti, prehlásenie a podpisový vzor predsedu predstavenstva, vyhlásenie predsedu predstavenstva na účely živnostenského úradu, nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka za účelom sídla spoločnosti, vyhlásenie správcu vkladu, návrh na zápis do obchodného registra atď., okrem zakladateľskej zmluvy/listiny, ktorá sa v zmysle platných právnych predpisov spisuje vo forme notárskej zápisnice
 • Konzultácia u notára za účelom spísania zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy
 • Vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení 
 • Komunikácia s centrálnym depozitárom cenných papierov SR
 • Zabezpečenie notárskych služieb – overenie dokumentov tvoriacich prílohu návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • Komunikácia s obchodným registrom – podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra po jeho bezchybnom a formálnom skompletizovaní
 • Zaplatenie súdneho poplatku v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
 • Registrovanie spoločnosti u správcu dane na účely dane z príjmu, DPH, dane zo závislej činnosti atď. podľa Vašich požiadaviek

CENA za založenie akciovej spoločnosti: od 1.199,- EUR*

*Cena zahŕňa:

 • zaplatenie súdneho poplatku na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • poplatok za vypracovanie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice pri základnom imaní 25.000 EUR
 • správne poplatky za vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení (max. 5 voľných živností)

*Cena nezahŕňa správne poplatky za vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení na remeselnú a viazanú živnosť a poplatky centrálneho depozitára cenných papierov