Zakladanie družstiev

Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb (fyzických alebo právnických osôb) založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.

Družstvo je právnickou osobou a za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia neručia za záväzky družstva. Minimálny počet členov družstva je päť. Táto podmienka neplatí, ak družstvo zakladajú dve právnické osoby.

Základné imanie je minimálne vo výške 1250 EUR a tvorí ho súhrn vkladov členov družstva.

Základným charakteristickým znakom družstva je jeho otvorenosť, to znamená, že do družstva môžu počas jeho trvania pristupovať ďalší členovia, a naopak, členovia môžu z družstva vystupovať. Z toho vyplýva aj variabilita základného imania družstva tvoreného vkladmi členov.

Našou úlohou a cieľom je:

 • Založenie družstva podľa Vašich predstáv
 • Poskytnutie základných informácií týkajúcich sa založenia a vzniku družstva a konzultácie pri výbere živností, vysvetlenie procesu vybavenia Osvedčenia o živnostenskom oprávnení a zápisu družstva do obchodného registra
 • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na založenie družstva, ako sú: stanovy družstva, podpisový vzor predsedu družstva, nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka za účelom sídla družstva, prihláška za člena družstva, pozvánka na ustanovujúcu členskú schôdzu, potvrdenie o splatení členského vkladu, návrh na zápis do obchodného registra, splnomocnenie atď., okrem zakladateľskej zmluvy/listiny, ktorá sa v zmysle platných právnych predpisov spisuje vo forme notárskej zápisnice
 • Vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení 
 • Zabezpečenie notárskych služieb – overenie dokumentov tvoriacich prílohu návrhu na zápis družstva do obchodného registra
 • Komunikácia s obchodným registrom – podanie návrhu na zápis družstva do obchodného registra po jeho bezchybnom a formálnom skompletizovaní
 • Zaplatenie súdneho poplatku v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
 • Registrovanie družstva u správcu dane na účely dane z príjmu, DPH, dane zo závislej činnosti atď. podľa Vašich požiadaviek

CENA za založenie spoločnosti: od 899,- EUR*

*Cena zahŕňa:

 • zaplatenie súdneho poplatku na zápis družstva do obchodného registra
 • poplatok za vypracovanie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice pri základnom imaní 1.250 EUR
 • notárske poplatky
 • správne poplatky za vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení (max. 5 voľných živností)

*Cena nezahŕňa správne poplatky za vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení na remeselnú a viazanú živnosť