Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálovou spoločnosťou. Majetok spoločnosti je oddelený od majetku jej spoločníkov.

Spoločnosť môže založiť jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb. Spoločníkom môže byť aj zahraničná právnická osoba alebo cudzinec (občan Európskej únie alebo krajín patriacich do OECD); pobyt na území SR sa nie podmienkou. Minimálny vklad každého spoločníka v zmysle platnej legislatívy je vo výške 750 EUR. Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Základné imanie spoločnosti je minimálne 5000 EUR.

Našou úlohou a cieľom je:

 • Založenie spoločnosti podľa Vašich predstáv
 • Poskytnutie základných informácií týkajúcich sa založenia a vzniku spoločnosti a konzultácie pri výbere živností, vysvetlenie procesu vybavenia Osvedčenia o živnostenskom oprávnení a zápisu spoločnosti do obchodného registra
 • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na založenie spoločnosti, ako sú: zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, podpisový vzor konateľa, nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka za účelom sídla spoločnosti, vyhlásenie správcu vkladu, vyhlásenie zakladateľa, návrh na zápis do obchodného registra, splnomocnenie atď.
 • Vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení 
 • Zabezpečenie notárskych služieb – overenie dokumentov tvoriacich prílohu návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • Komunikácia s obchodným registrom – podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra po jeho bezchybnom a formálnom skompletizovaní
 • Zaplatenie súdneho poplatku v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
 • Registrovanie spoločnosti u správcu dane na účely dane z príjmu, DPH, dane zo závislej činnosti atď. podľa Vašich požiadaviek

CENA za založenie spoločnosti: od 499,- EUR*

*Cena zahŕňa:

 • zaplatenie súdneho poplatku za zápis spoločnosti do obchodného registra
 • notárske poplatky
 • správne poplatky za vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení (max. 5 voľných živností)

*Cena nezahŕňa správne poplatky za vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení na remeselnú a viazanú živnosť

V našej ponuke máme aj predaj založených spoločností.