Predaj európskej spoločnosti SE (Societas Europaea)

Európska spoločnosť (európska akciová spoločnosť), známa pod latinským názvom Societas Europaea (SE), je právna forma podnikania postavená na práve Európskej únie (EÚ).

SE je kapitálovou spoločnosťou, ktorej základné imanie pozostáva z vkladov spoločníkov (akcionárov) a je rozdelené na akcie. Zatiaľ čo spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom, akcionári zodpovedajú za záväzky spoločnosti len do výšky svojich podielov. Základné imanie SE je minimálne 120.000 EUR.

Európska spoločnosť je obdobou slovenskej akciovej spoločnosti, ale na rozdiel od nej prináša podnikateľským subjektom mnohé výhody, ktoré ju robia zaujímavou alternatívou pri výbere vhodnej formy podnikania.

Základnou výhodou oproti akejkoľvek bežnej národnej forme podnikania je možnosť presúvať sídlo SE v rámci celej EÚ bez likvidácie spoločnosti. Výhodou pri premiestnení sídla SE je fakt, že v prípade zmeny sídla nie je potrebné európsku spoločnosť rušiť príp. znovuzakladať. Výber krajiny sídla znamená taktiež možnosť výberu vhodného právneho systému a výberu najvhodnejšieho daňového systému v EÚ.

K hlavným výhodám SE patrí:

  • nadnárodný charakter
  • európsky imidž
  • jednotná právna forma podnikania na úrovni EÚ vychádzajúca z komunitárneho práva (právo EÚ) a s tým súvisiaca vyššia právna istota
  • možnosť výberu najvhodnejšieho právneho a daňového systému v rámci EÚ
  • umožnenie voľného pohybu kapitálu v rámci celej EÚ a uľahčenie cezhraničných fúzií v rámci EÚ
  • možnosť presunu sídla SE do ktoréhokoľvek iného členského štátu EÚ bez straty právnej subjektivity SE t.j. mobilita európskej spoločnosti 

Naša spoločnosť ponúka založené SE pripravené na predaj v podobe Ready made spoločnosti.

Poskytujeme i asistované založenie SE. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte e-mailom, príp. telefonicky.